“Occupy de VN” door Wouter

Om de eerlijke wereld die de grensoverschrijdende Occupy-beweging
beoogt in het vizier te krijgen, zullen de Occupiers aller landen zich
moeten verenigen. Elke nationale Occupy-beweging zou daartoe het
initiatief kunnen nemen. Met als doel het gezamenlijk optrekken naar
het VN-gebouw in New York. Niet om te demonstreren, maar om de 193
VN-leden in alle redelijkheid duidelijk te maken dat voor het
beteugelen van de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande
schrijnende onrecht, de organisatiestructuur van de VN – die debet is
aan de onwerkbare mondiale machtsverhoudingen – fundamenteel hervormd
dient te worden. Artikel 109 van het Handvest opent hiertoe
uitdrukkelijk de mogelijkheid, doordat het spreekt over een algemene
conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest.

Wat de broodnodige hervorming betreft moet allereerst worden gedacht
aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met
de gelijktijdige overheveling van zijn primaire taak (de handhaving
van de internationale vrede en veiligheid) naar de Algemene
Vergadering. Daardoor kan dit orgaan zich ontwikkelen van een
ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een gezaghebbend
wereldforum. Een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale
bevoegdheden, bestaande uit een groep volbloed wereldburgers van
diverse pluimage, die primair staan voor het algemeen of mondiaal
belang. Lieden die – op basis van de alom onderschreven mensenrechten
en onze fenomenale knowhow op elk terrein – met elkaar een mondiaal
lange termijn beleid van de grond weten te tillen, waarmee de
wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande schrijnende onrecht
effectief bestreden kunnen worden.
De ware mondiale rechtsstaat of democratie in optima forma, die te
beschouwen is als de beleidsmatige vertaling van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Het ideƫle doel zoals dat ook
spreekt uit zowel het joodse, christelijke en islamitische hiernamaals
als de socialistische heilstaat en last but not least de nieuwe
eerlijke wereld die de Occupy-beweging voor ogen staat.

Reacties zijn gesloten