Occupiers willen in gesprek met gemeentebestuur

Occupy Eindhoven is altijd bereid geweest tot discussiëren,  al voor de eerste acties op 5 november, hadden we contact met een uitvoerend ambtenaar van de gemeente, Rick.

In de weken die volgden hebben groepjes occupiers herhaaldelijk geprobeerd om met het Eindhovense college en de gemeenteraad in gesprek te komen. Slecht enkele gemeenteraadsleden schoven aan bij onze burgervergadering op 22 november j.l. Onze argumenten zijn tot nu toe alleen gehoord in het kort geding rondom de ontruiming van het Clausplein, waarbij de rechter, zonder toelichting, aan nam dat er overlastklachten waren, juridisch niet correct!!(er was overlast van vuurwerk van voorbijgangers).

Op 20 december a.s. neemt B. en W. een besluit over de derde verlenging Dit besluit wordt achter gesloten deuren genomen en pas donderdag 22 december bekend gemaakt.

Om toch gehoord te worden hebben wij onderstaande brief naar het gemeentebestuur gezonden, met het verzoek om gebruik te mogen maken van ons spreekrecht, in de raadsvergadering van 20 december a.s. en in de eerstvolgende commissievergadering Maatschappij en Cultuur.

De verstuurde brief:

 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouder en

de Gemeenteraad van de gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 10

5611 EM Eindhoven

 

Eindhoven,16 december 2011

 

Geacht College en Gemeenteraad,

 

Hierbij verzoeken wij namens Occupy- Eindhoven tot het verlengen van de tijdelijke ontheffing voor het verblijf op het parkeerterrein aan de Stationsweg tot een in nader overleg vast te stellen datum begin 2012. Tevens verzoeken wij u om in uw raadsvergadering van 20 december a.s. agendapunt 7.c te behandelen in de eerstkomende commissievergadering Maatschappij en Cultuur en ons daarbij gebruik te laten maken van het spreekrecht.

De belangrijkste reden hiervoor zijn:

  • Tot op heden hebben ons geen berichten ontvangen dat wij overlast veroorzaken voor de omgeving nog voor bezoekers aan onze locatie.
  • Het is voor ons belangrijk dat wij kunnen beschikken over een herkenbare ontmoetingsplaats. Alhoewel de huidige locatie zijn beperkingen kent voldoet deze vooralsnog voldoende om hier nog enige tijd door te gaan.
  • Wij betreuren het dat er tot op heden geen direct overleg heeft plaatsgevonden met leden van het gemeentebestuur van Eindhoven over onze actie, de locatie en tijdsduur.
  • Wij krijgen veel sympathie van de bevolking en deze neemt nog steeds toe. Daarnaast merken wij dat er vanuit verschillende hoeken veel weerstand bestaat tegen onze actie. Dat die voornamelijk voortkomt uit de vele vooroordelen tegen de deelnemers van onze beweging, waarvan een substantieel deel aan de onderkant van de samenleving leeft, betreuren wij zeer en baart ons zorgen. Graag gaan wij met een ieder daarover in gesprek. Vaak blijkt dat als men zich echt verdiept in de persoonlijk achtergrondsituatie van onze deelnemers wij louter respect ontvangen. Een ieder is er van overtuigd dat onze samenleving zijn beperkingen kent en dat de huidige oplossingen daarvoor niet meer toereikend zijn. Wij als “ervaringsdeskundigen” kunnen dat op een geheel eigenzinnige wijze, treffend aan de kaak stellen. Wij zijn dan ook verheugd dat Time-magazine ons mede heeft uitgeroepen tot persoon van het jaar 2011.
  • Graag willen wij de kerstdagen en de jaarwisseling vreedzaam doorbrengen op ons huidige terrein aan de Stationsweg en de bevolking juist in deze dagen extra aandacht vragen voor onze actie. Voorwaarde daarbij is dat wij kunnen beschikken over een verlenging van onze tijdelijke ontheffing.

 

Graag maken wij hier tot slot van de gelegenheid gebruik u te danken voor uw medewerking tot op heden en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons verzoek.

 

In afwachting van een reactie,

Hoogachtend,

 

Namens Occupy Eindhoven

 

Cindy Rath Stephan Christiaans

This entry was posted in Occupy 040 nieuws, Vergaderingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten